Korzyści ze współpracy - DASHWOOD Polska Broker

Korzyści ze współpracy

Jesteśmy przekonani, ze nawiązanie z nami współpracy zapewni Państwu następujące korzyści:
 • obniżenie wysokości płaconych przez Państwa składek ubezpieczeniowych,
 • optymalna ochronę ubezpieczeniowa,
 • dostęp do nowoczesnych produktów oferowanych na rynku ubezpieczeniowym,
 • pewność co do pozycji finansowej i wiarygodności ubezpieczyciela,
 • możliwość dokonania porównania ofert wielu zakładów ubezpieczę i wyboru najlepszej z nich,
 • ograniczenie kosztów i formalności związanych z bieżąca obsługa zawartych umów ubezpieczenia, poprzez przerzucenie ich na brokera,
 • fachowa pomoc w uzyskaniu terminowych i pełnych wypłat należnych odszkodowań i świadczeń,
 • zdobycie profesjonalnego doradcy ubezpieczeniowego.

Zamówienia publiczne

 • Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia uwzględniającego zaakceptowany przez Ubezpieczającego program kompleksowego ubezpieczenia.
 • Wstępne oszacowanie wielkości zamówienia na podstawie przyjętego programu.
 • Przygotowanie we współpracy z klientem dokumentacji SIWZ.
 • Stworzenie projektu umowy o wykonanie zamówienia publicznego – zawartej z oferentem wyłonionym w trybie przetargu na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.
 • Udzielenie oferentom dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
 • Udział w pracach Komisji Przetargowej.
 • Sporządzanie pisemnej opinii na temat złożonych ofert, dla potrzeb prac Komisji Przetargowej.
 • Doprowadzenie do podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego z ubezpieczycielem wyłonionym w trybie przetargu.
Copyright (C) DASHWOOD Polska Broker Realizacja: agraf.net.pl