O nas - DASHWOOD Polska Broker

O nas

DASHWOOD Polska Broker Spółka z o.o. działa od 1996 roku w oparciu o koncesję nr 22/96 wydaną przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń. Istotnym elementem pracy brokera jest to, że ocenia on na bieżąco sytuację firm ubezpieczeniowych i oferowane przez nie ubezpieczenia. Jest to szczególnie ważne na rozwijającym się, nadal dość niestabilnym, polskim rynku ubezpieczeń. DASHWOOD posiada dobre rozeznanie w istniejących zagrożeniach.

DASHWOOD Polska Broker Spółka z o.o. jest brokerem ubezpieczeniowym i specjalizuje się w:

  • doradztwie ubezpieczeniowym, opracowywaniu programów ubezpieczeniowych oraz pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia,
  • przygotowywaniu indywidualnych i grupowych programów ubezpieczeń na życie i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Jak działamy

1. Uzyskanie przez Brokera pełnomocnictwa od Mocodawcy.

2. Zgromadzenie dokumentacji oraz informacji niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

  • Uwaga! Proponujemy przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego w celu szczegółowego rozpoznania ryzyk występujących w Przedsiębiorstwie i przygotowania programu ubezpieczeniowego.

3. Przygotowanie zapytań brokerskich do zakładów ubezpieczeń uwzględniających specyficzne potrzeby przedsiębiorstwa.

4. Analiza i opracowanie uzyskanych z zakładów ubezpieczeń ofert.

5. Wybór najbardziej atrakcyjnych ofert pod względem zakresu ochrony oraz ceny.

6. Rekomendacja optymalnej oferty.

7. Doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia oraz przekazanie Mocodawcy polis ubezpieczeniowych.

8. Sprawowanie pieczy nad prawidłowym przebiegiem umów ubezpieczenia.

  • monitorowanie terminów płatności składek (nieopłacenie składki w terminie oznacza zwykle wygaśniecie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń),
  • do ubezpieczenia (dokonywane wskutek pojawienia sie kolejnych ryzyk ubezpieczeniowych związanych np. z nabyciem środków trwałych),
  • sprawowanie kontroli nad terminami wznowień zawartych ubezpieczeń.

9. Asysta w przypadku powstania szkody polegająca na:

  • niezwłocznym zgłaszaniu do zakładów ubezpieczeń zdarzeń objętych umowami ubezpieczenia,
  • gromadzeniu i przekazywaniu zakładowi ubezpieczeń wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do uzyskania odszkodowania,
  • składaniu ewentualnych odwołań od decyzji zakładów ubezpieczeń.
Copyright (C) DASHWOOD Polska Broker Realizacja: agraf.net.pl